Aula

Catro tipos de significados:

    1. Carácter institucional da aula: espazos de agrupamento de alumnado en subgrupos dentro dunha escola.
    2. Aspectos físicos e funcionais da aula: principalmente a súa distribución espacial, funcionalidade e estética.
    3. Atendendo ao grupo humano que o ocupa: é unha relación de maior complexidade, de diagnóstico e de interacción dinámica de tipo psicosocial. As relacións definen a aula, pasando a un segundo plano as aceptacións anteriores.
    4. Aula como ambiente de aprendizaxe: de carácter integrador utiliza referentes e metáforas do ámbito da ecoloxía. Ambiente, clima social, clima de aprendizaxe como conceptos que se atopan en relación de reciprocidade.

Rué, J (2001): La organización de los alumnos y del trabajo en las aulas. En J. Rué, La acción docente en el centro y en el aula. Madrid: Síntesis Educación.